IELTS

5 Levels: Basic, Intermediate, Advanced, Scholar and Legendary

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS ครอบคลุมเนื้อหาและเทคนิคการทำโจทย์ในทักษะต่างๆ ดังนี้

สำหรับการเรียน Part: Speaking & Listening ในชั้นเรียนจะได้เรียนกับ Native English Speakers เพื่อฝึกความคุ้นเคยในการพูดและการฟังภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติ

*ทั้งนี้ Level ที่สูงขึ้นจะเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่ยากขึ้นไปตามลำดับ