SAT & CU-AAT Math

5 Levels: Basic, Intermediate, Advanced, Scholar and Legendary

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ SAT หรือ CU-AAT ในส่วนของคณิตศาสตร์
ในชั้นเรียนจะเป็นการตะลุยโจทย์ ครอบคลุมถึงเทคนิคการทำโจทย์ให้ถูกต้อง และรวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้คะแนนสูงสุด

*โดย Level ที่สูงขึ้นนั้นหมายถึงเทคนิคการทำข้อสอบที่ยากมากขึ้น ในระยะเวลาการทำข้อสอบที่สั้นลง หรือเป็นคอร์สตะลุยโจทย์ที่ยากขึ้นไปตามลำดับ