SAT II & CU-ATS Chemistry Beginner & Basic

สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบ SAT II หรือ CU-ATS ในส่วนของวิชาเคมี

โดยแบ่งเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องใช้ในการทำข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ

ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกสมัครเรียนเนื้อหาในส่วนใดก่อนก็ได้ ทั้งนี้เมื่อนักเรียนเรียนเนื้อหาครบทั้ง 2 ส่วนแล้วจึงจะสามารถสมัครเรียนในคอร์สตะลุยโจทย์ต่อไป อันได้แก่ Intermediate, Advanced และ Scholar