Why Us

หลังการจากเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ นักเรียนกว่า 2,500 คน สามารถฝันฝ่าอุปสรรคและทำคะแนนได้สูงจนเอนท์ติดจุฬาฯ และธรรมศาสตร์
ตามที่ตนได้ฝันไว้ พวกเขาจะเป็นตัวแทนแห่งความมุมานะพยายาม และเป็นแรงบรรดาลใจแก่ชาว Warwicksters รุ่นต่อ ๆ ไป

ค้นหา Warwickster ที่คุณรู้จัก

SEARCH

ความรู้สึกอยากเตรียมตัวเพื่อเป็นอนาคตแห่งภาคอินเตอร์จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ จะเกิดขึ้นทันทีที่คุณก้าวเข้ามาที่โรงเรียน

คณาจารย์ที่ Warwick Institute ล้วนแต่เป็นผู้ที่คร่ำหวอดและมีประสบการณ์การสอนในข้อสอบ English Proficiency และ Standardized Tests อันเป็นข้อสอบที่ต้องใช้ในการยื่น Admission เข้าจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

Simulation Tests คือการจำลองสนามสอบจริงสำหรับการสอบสำคัญ ๆ อาทิเช่น SAT, CU-TEP และ TU-GET โดยมีวีธีการจัดห้องสอบ เวลาในการสอบ และข้อปฎิบัติในการสอบเสมือนกันกับการสอบจริง ที่จะจัดขึ้นโดยสถาบันต่างๆ

Level ในการเรียนของ Warwick Institute มีทั้งหมด 6 ขั้นอันได้แก่ Beginner, Basic, Intermediate, Advanced, Scholar และ Legendary

คณาจารย์ที่ Warwick Institute จะรับทราบพัฒนาการของนักเรียนโดยตลอดนับตั้งแต่เข้ามาสมัครเรียน ในวันแรก ไปจนถึงวันที่นักเรียนเอนท์ติดจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

ทางสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอันมีผลต่อพัฒนาการเรียน และการเตรียมตัวของตัวเด็กนักเรียน จึงได้สร้างบรรยากาศที่มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนนั้นมุ่งหวังสู่การเป็นว่าที่อนาคตแห่งจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

Warwick Institute เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Admission โปรแกรมอินเตอร์ จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ โดยทางสถาบันมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ของจุฬาฯ และธรรมศาตร์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมา

Workshop เป็นกิจกรรมแนะแนวที่จัดขึ้นให้ฟรีสำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ที่สนใจศึกษาต่อในโปรแกรมอินเตอร์ฯ จุฬาฯ และธรรมศาสตร์

ทางสถาบันมีบริการสมัครสอบต่างๆ ที่ต้องใช้ยื่นคะแนนสมัครเข้าโปรแกรมอินเตอร์จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ เพื่อช่วยให้นักเรียนนั้นสามารถสมัครสอบได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

Free Workshop
ให้คำปรึกษาฟรี
กรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับ (1) การยื่น Admission เข้าอินเตอร์จุฬาฯ - ธรรมศาสตร์ และ (2) รายละเอียดการเรียนการสอนที่ Warwick Institute

First name :

Last name :

Nick name :

School Name :

Email :

Mobile Phone Number :

-->