Expert in admission

Warwick Institute เป็นสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Admission โปรแกรมอินเตอร์ จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ โดยทางสถาบันมีการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ของจุฬาฯ และธรรมศาตร์อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก่อตั้งสถาบันมา

ด้วยเหตุนี้ทำให้ Warwick Institute มีข้อมูลที่ Update ตลอดเวลา ทำให้สามารถนำมาอธิบายและวางแผนให้กับนักเรียนแต่ละคนในการเตรียมตัวยื่น Admission นอกจากนั้นทางสถาบันยังอำนวยความสะดวกนักเรียนเกี่ยวกับ Admission ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะไม่พลาดกำหนดการที่สำคัญ ๆ ของแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่น

  1. รับสมัครสอบวิชาต่าง ๆ ตาม Requirement แทนตัวนักเรียนเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่านักเรียนจะสมัครทันและมีที่นั่งสอบอย่างแน่นอน
  2. สัมมนาการศึกษาต่อภาคอินเตอร์จุฬาฯ และธรรมศาสตร์ โดยทางสถาบันได้เชิญคณาจารย์และวิทยากรจากจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ มาบรรยายเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลือกคณะ และการเตรียมตัวเพื่อยื่นคะแนน Admission การสัมมนานี้จะทำให้นักเรียนสามารถรับข้อมูล ที่ถูกต้องและได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลจากผู้รู้โดยตรง
  3. ให้บริการเป็นตัวแทนนักเรียนในการยื่น Admission เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารการยื่นครบและถูกต้อง ทั้งยังถูกส่งให้ทางจุฬาฯ และธรรมศาสตร์ ในช่วงเวลาที่กำหนด Warwick Institute จึงมีการเชิญคณาจารย์จากคณะต่างๆ มารับสมัครแบบถึงที่โดยนักเรียนสามารถยื่นเอกสารถึงมืออาจารย์ได้โดยตรง
  4. ฝึกการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์
    สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกในรอบแรกจุฬาฯ และธรรมศาตร์จะเรียกตัวนักเรียนอีกครั้งเพื่อการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ Warwick Institute ได้จัด Workshop โดยเชิญวิทยากรและศิษย์เก่า Warwick Institute ที่เอนท์ติดในปีผ่าน ๆ มา มาให้ความรู้และฝึกฝนนักเรียน ทั้งนี้นักเรียนจะได้เตรียมการ สัมภาษณ์เสมือนการสัมภาษณ์จริงเป็นรายบุคคลพร้อมรับ Comment อันเป็นการสร้างความพร้อม พัฒนาปรับปรุง และเสริมความมั่นใจในการสอบสัมภาษณ์จริงต่อไป