Vibrant community

ทางสถาบันได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมอันมีผลต่อพัฒนาการเรียน และการเตรียมตัวของตัวเด็กนักเรียน จึงได้สร้างบรรยากาศที่มีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้นักเรียนนั้นมุ่งหวังสู่การเป็นว่าที่อนาคตแห่งจุฬาฯ และธรรมศาสตร์

นอกจากนี้ทางสถาบันยังได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่างๆมากมาย เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน และทำให้นักเรียนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคในการสอบ ตัวอย่างเช่น การทำบุญนอกสถานที่ ด้วยการไหว้พระ 9 วัดริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา การแข่งกีฬาสี การดูภาพยนตร์ร่วมกัน หรือการรับประทานอาหารหลังการสอบหรือจบคอร์สด้วยกัน เป็นต้น กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างความสุขแก่นักเรียนไปพร้อม ๆ กับการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างเพื่อน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ความรู้สึกดี ๆ และความสัมพันธ์อันนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งนักเรียนได้เดินเข้าสู่รั้วจุฬาฯ และธรรมศาสตร์